สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 
 บริการออนไลน์ 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริการออนไลน์