อาจารย์คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการวิจัยทุนอุดหนุนทั่วไป วช.

วันที่ 8 มีนาคม 2562 คณาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 3 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐ์ธนิน เอื้อศิลป์ และดร.มัลลิกา สมพลกรัง ได้นำนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่ 2 และ 3 ไปลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการวิจัยทุนอุดหนุนทั่วไป วช. ปีงบประมาณ 2562 ที่วัดบ้านด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยเก็บข้อมูลจากเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ขอบคุณประธานเครือข่ายเกษตรกร ที่ช่วยนัดเกษตรกรและอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล กล่าวว่า การนำนักศึกษาลงพื้นที่เก็บข้อมูลนี้ มีประโยชน์กับนักศึกษา และหลักสูตร เป็นอย่างมาก เพราะเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์กับการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการประกันและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรอีกด้วย
ภาพ / ข่าว : ผศ.ดร.ธเนศ วัฒนกูล
นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์