การประเมินการรับรู้และเข้าใจทิศทางองค์กรของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1)

ขออนุญาติประชาสัมพันธ์ถึง “บุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ”

ด้วยงานแผนและทรัพยากรบุคล สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย จะดำเนินการประเมินการรับรู้ทิศทางองค์กร คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1) เพื่อใช้ประกอบการรายงานข้อมูลตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการของคณะ ในส่วนของตัวชี้วัดที่ 24  ระดับของการรับรู้และเข้าใจทิศทางขององค์กร และการรายงานข้อมูลหมวด 7 ผลลัพธ์ ในรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ของคณะ

ดังนั้นจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์บุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจให้ความร่วมมือในการประเมินการรับรู้และเข้าใจทิศทางองค์กร ตามลิงค์ดังนี้

สำหรับบุคลากร : https://www.surveycan.com/survey202860

สำหรับนักศึกษา : https://www.surveycan.com/survey204887

ขอความร่วมมือให้บุคลากรและนักศึกษา เข้าตอบแบบประเมินตามลิงค์ที่ข้างต้น ภายในวันที่ 31 มีนาคม  2562