มข.ถ่ายทอดนโยบายและรับความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหาร

รายละเอียดกำหนดการ

การถ่ายทอดนโยบาย และรับความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖

๒๖ มี.ค. ๖๒   ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. กลุ่มวิทยาเขตหนองคาย
ณ ห้อง NK1407 ชั้น 4 อาคารสำนักงานบริหารวิทยาเขตหนองคาย    

-----------------------------------------------------------

กำหนดการ

๐๘.๓๐ –๙๐.๐๐  น.  ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๐ น.  แนะนำคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๐๙.๒๐ – ๑๐.๐๐ น.   ถ่ายทอดนโยบาย แผนงานการบริหาร มข. พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ โดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี

๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐  น.   แลกเปลี่ยน และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.    รับประทานอาหารเที่ยง คณะผู้บริหารเดินทางกลับ จ.ขอนแก่น

หมายเหตุ : การเดินทางไปวิทยาเขตหนองคาย รถตู้มหาวิทยาลัยจะออกเดินทางจากอาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี เวลา ๐๖.๓๐ น.

-----------------------------------------------------------