อ.สาขาเศรษฐศาสตร์ เป็นกรรมการ การนำเสนอบทความวิจัยงานประชุมวิชการระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งทีี่่ 20

วันที่ 15 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมและเป็นกรรมการห้องย่อยสำหรับการนำเสนอบทความวิจัย แบบ Oral Presentation ในงานประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งทีี่่ 20 (National Graduate Research Conference 2019) ที่อาคาร พจน์ สารสิน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มีนักวิจัยส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอทั้งแบบ Poster Presentation และแบบ Oral Presentation มากกว่า 20 สถาบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล กล่าวว่า การเข้าร่วมและเป็นกรรมการห้องนำเสนองานวิจัย แบบ Oral Presentation เป็นการสร้างเครือข่ายทั้งด้านวิชาการและวิจัยกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ รวมทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์จากสถาบันอื่นๆ ด้วย
ภาพ / ข่าว : ผศ.ดร.ธเนศ วัฒนกูล

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์


ภาพประกอบ