สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21

ในระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ส่งโครงงานคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา ชื่อ ถังขยะอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยีประมวลผลภาพ (Smart bin using image processing)  ประกอบด้วย นายชยังกูร   โตนา นายนพันธ์   ศรีจันทพงศ์ นายวรรณพงษ์ ภัททิยไพบูลย์ และอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.นพคุณ   บุญสิม ได้เข้าร่วมการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (National Software Contest,   NSC 2019) ณ Fashion island hall ผลปรากฎว่า โครงงานดังกล่าวได้รับรางวัลชมเชย ในหมวดของโปรแกรมส่งเสริมทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท โดยรอบแรกได้รับเงินสนับสนุน  3,000 บาท รอบที่สองจำนวน  9,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,000 บาท โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนสถานที่ ในการพัฒนาโครงการและค่าใช้จ่ายจากทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และได้รับการสนับสนุนจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ประยุกต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงราม เหมือนฤทธิ์ ในการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้..

ภาพ : ดร.นพคุณ   บุญสิม

ข่าว : อนิรุต สุทธินันท์