ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มข. เข้าแนะนำภาระกิจและประชาสัมพันธ์ แก่ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ณ มข. วิทยาเขตหนองคาย

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. คณาจารย์ และบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมรับรับฟังการแนะนำและการประชาสัมพันธ์ภารกิจของฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ณ ห้องประชุม NK1407 อาคารสำนักงานบริหาร ชั้น 4 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ และคณะ ซึ่งได้เดินทางมาแนะนำและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจของของฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจแก่คณาจารย์ และบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย เกี่ยวกับภารกิจของของฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการเปลี่ยนแปลงวาระผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระ พ.ศ. 2562 – 2566 และได้มีการจัดตั้งฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันการสร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และต่อยอดออกไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์และสังคม รวมถึงการสร้างธุรกิจใหม่ Startup ตลอดจนการร่วมทุนในธุรกิจที่เกิดจากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันดังกล่าว มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการแนะนำและประชาสัมพันธ์ในประเด็นดังกล่าว จำนวนกว่า 70 คน


ภาพประกอบ