คณะศิลปศาสตร์ ศึกษาดูงาน หารือความร่วมมือ ณ Universiti Sains Malaysia

เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2562 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. รักชนก แสงภักดีจิต คณะบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมทั้งคณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจและการสอนภาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ เข้าศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือด้านวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ School of Languages, Literacies and Translation และ School of Education, Universiti Sains Malaysia เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย โดยได้รับเกียรติจาก Assoc. Prof. Dr. Salasiah Che Lah และ Prof. Madya Dr. Shaik Abdul Malik Mohamed Ismail คณะบดีของทั้งสองคณะ ให้การต้อนรับและร่วมหาแนวทางความร่วมมือของทั้งสองมหาวิทยาลัย

ในการหารือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนของทั้งสองหลักสูตร และเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การทำวิจัยร่วมกันของทั้งสองฝ่าย การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา การพัฒนาหลักสูตรร่วมในสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจและการสอนภาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ อีกทั้งยังกล่าวถึงโอกาสในการจัดทำบันทึกข้อตกลง Memorandum of Agreement (MOA) ระหว่างทั้งสองสถาบัน ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีในการริเริ่มสร้างความสัมพันธ์ และส่งเสริมความร่วมมือร่วมกันต่อไปในอนาคต

รองศาสตราจารย์ ดร. รักชนก แสงภักดีจิต คณะบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร ระหว่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษา ถือเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนให้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้อย่างต่อเนื่องและมีส่วนสําคัญในการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ และเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนตามนโยบายและการดําเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดหลักการผสานประโยชน์และความชํานาญซึ่งกันและกันให้เกิดความร่วมมืออันดีในการสนับสนุนส่งเสริม การพัฒนาการศึกษา ภาษา ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การศึกษาดูงาน การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การศึกษาวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ อันจะนํามาซึ่งการเอื้ออํานวยประโยชน์ ทางการศึกษาต่อกันอย่างยั่งยืน


 


ภาพประกอบ