คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 6

              เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดงานประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม ครั้งที่ 6 “วิจัย สหวิทยาการ สู่นวัตกรรม” ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ NK 2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ โดยจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้ นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ จากหลากหลายสาขาวิชาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้ติดตามความรู้และนวัตกรรมใหม่ อีกทั้งยังมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมข้ามสาขาวิชา ซึ่งจะนำไปสู่การบูรณาการงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่มีความหลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทวัญ เริ่มสูงเนิน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า การจัดโครงการงานประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม ครั้งที่ 6 “วิจัย สหวิทยาการ สู่นวัตกรรม”  ประกอบด้วย
               1.การนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า
               2.การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
               3.การจัดแสดงนิทรรศการของหลักสูตร
               4.การจัดแสดงนวัตกรรมของหลักสูตร
               ถือเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบ Research Based ของนักศึกษา และสามารถนำมาเผยแพร่ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และเป็นการถ่ายทอดให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบความรู้ทั้งในระดับสาขาวิชา ระดับคณะฯ และระดับมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการเผยแพร่ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญาสู่ชุมชน เพื่อที่จะได้นำไปใช้ประโยชน์ เพื่อปรับปรุง พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ที่ดีขึ้น รวมทั้งตัวนักศึกษาเองได้มีประสบการณ์ในการเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยของตนเองให้ผู้อื่นได้รับทราบ และทำให้นักศึกษาตระหนักถึงแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต

               นอกจากนี้ภายในงานประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม ครั้งที่ 6 “วิจัย สหวิทยาการ สู่นวัตกรรม” มีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ พร้อมทั้งจัดแสดงนวัตกรรมต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ และหน่วยงานภายนอก อีกทั้งภายในงานมีการจัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถาวร กมุทศรี, ดร.พิเชษฐ์ พลพิชิต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริช แรงสูงเนิน ร่วมเสวนาพิเศษในหัวข้อ “จากบทเรียนและวิจัย สู่การนำไปใช้ประโยชน์” มาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในด้านวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการเรียน และการทำงานแก่นักศึกษา


ภาพประกอบ