ผศ.ดร.สุนทรี บูชิตชน อ.สาขานิติศาสตร์ ตัวแทนคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ สหรัฐอเมริกา

ระหว่าง วันที่ 1-5 เมษายน 2562 ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ ลงนามความร่วมมือกับ University of Georgia (UGA) ในหัวข้อเรื่อง “Academic Honesty” โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายที่ จะนำองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติ เรื่องดังกล่าวมาดำเนินการเพื่อให้ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรได้ ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยว กับความซื่อสัตย์ทางวิชาการ  โดยที่ University of Georgia (UGA) มีกำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องดังกล่าวขึ้นในการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติ การในครั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประสานงานการจัดโปรแกรม ตลอดจน คัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมประชุม ซึ่ง มีผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นตัวแทนผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ ทั้งจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมการอบรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี บูชิตชน ตัวแทน คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

Academic Honesty หรือความซื่อสัตย์ทางวิชาการ  เป็นหนึ่งใน จริยธรรมและจรรยาบรรณ ทั้งในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ซึ่งความซื่อสัตย์ทางวิชาการนี้เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่ UGA ให้ความสำคัญและมีการนำมาปรับใช้ในมหาวิทยาลัยอย่างเป็น ระบบมาเป็นระยะเวลานาน สร้างความสำเร็จ และความภาคภูมิใจ ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในฐานะหนึ่งใน องค์กรผู้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมอันดี ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ คำว่าความซื่อสัตย์ทางวิชาการ อาจมีได้หลายความหมาย แต่ในส่วนของ UGA ได้กำหนดถึงการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ทาง วิชาการไว้ ดังนี้

การไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น (Plagiarism) ซึ่งรวมถึง การไม่นำ คำกล่าว, ความคิด, ความเห็น, หลักการ, ทฤษฎี, รูปภาพ, ตาราง ฯลฯ ของผู้อื่นมาใช้โดยไม่อ้างอิงถึงแหล่งที่มา

การไม่บิดเบือนข้อมูล (Lying/Tampering) กล่าวคือ การไม่นำ  เสนอข้อมูลอันเป็นเท็จ ซึ่งรวมถึง การไม่ตกแต่งผลการวิจัย, การไม่ ลงชื่อเข้าชั้นเรียนแทนผู้อื่น, การไม่ส่งงานชิ้นเดียวกันในสองราย วิชาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน เป็นต้น

การไม่รับความช่วยเหลือโดยไม่ได้รับอนุญาต (Unauthorized Assistance) หมายถึง การไม่ให้ความช่วยเหลือและไม่รับความ ช่วยเหลือในทางวิชาการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน งนี้การช่วยเหลือนั้นรวมถึงจากหนังสือ โน้ตย่อ เครื่องคิดเลข หรือ การสนทนากับผู้อื่น ซึ่งหากในงานชิ้นใดของนักศึกษามีการรับการ ช่วยเหลือ หรือให้การช่วยเหลือโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือได้ว่าเป็น การไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ 

 การไม่ขโมย (Theft) หมายรวมถึง การขโมยข้อมูล การซื้อขาย ข้อมูล อการนำข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาไปจากผู้อื่นโดยไม่ได้รับ อนุญาต อาทิเช่น การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นเพื่อดูข้อมูล เป็นต้น

การไม่กระทำการอื่นๆ ที่ขัดแย้งต่อความซื่อสัตย์ทางวิชาการ อนึ่ง นักศึกษาควรตระหนักถึงความสำคัญในการศึกษาหาความรู้ ด้วยตนเองด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และควรหลีกเลี่ยงการกระทำ ใดๆ ที่ขัดต่อหลักการข้างต้นที่กล่าวมานี้..

ภาพ : ผศ.ดร.สุนทรี บูชิตชน 

ข่าว : อนิรุต สุทธินันท์


ภาพประกอบ