หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ จัดวันนำเสนอสหกิจศึกษา


วันที่16-17 พฤษภาคม 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้มีการจัดวันนำเสนอสหกิจศึกษา จากการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่4 ในสถานประกอบการต่างๆระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษาปฏิบัติฝึกในสถานประกอบการโรงแรมและสายการบินในประเทศจำนวน 18 คน และสหกิจอาเซียน ณ โรงแรมCrowne Plaza Hotel Vientiane นครหลวงเวียงจันทน์ 1คน ผลการฝึกปฏิบัติ นักศึกษาได้โอกาสเรียนรู้การทำงานในสถานที่จริง เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ได้พัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน และได้ฝึกระบบปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสายงานด้านโรงแรมและสายการบิน เช่น ระบบการสำรองห้องพักในโรงแรมOpera ระบบตรวจรับบัตรโดยสารอัตโนมัติ(Kiosk) เป็นต้น
นอกจากนั้นหลังการฝึกฯ นักศึกษายังต้องมีการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษาเพื่อเป็นการนำความรู้ที่ได้จากฝึกปฏิบัติมาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ภาคส่วนต่างๆ 
ในการฝึกครั้งนี้มีนักศึกษาในหลักสูตรฯได้รับรางวัล “รางวัลขวัญใจชาวบางกอก” จากสถานประกอบการ สายการบิน Bangkok Airways ซึ่งเป็นรางวัลที่แสดงถึงความตั้งใจทุ่มเทในการฝึกปฏิบัติฯและได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย

ภาพ / ข่าว : ดร.จตุราพร สีหาบุตร

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์