สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มข.วิทยาเขตหนองคาย นำเสนอสหกิจศึกษาของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้มีการจัดวันนำเสนอสหกิจศึกษา จากการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ในสถานประกอบการต่างๆ ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษาปฏิบัติฝึกในสถานประกอบการโรงแรม สายการบิน ด่านศุลกากร และด่านตรวจคนเข้าเมืองซึ่งเป็นสถานประกอบการในประเทศ จำนวน 13 คน และสหกิจอาเซียน ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ในต่างประเทศ คือ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ จำนวน 2 คน ผลการฝึกปฏิบัติ นักศึกษาได้โอกาสเรียนรู้การทำงานในสถานที่จริง เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ได้พัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ และได้ฝึกระบบปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสายงานด้านโรงแรม สายการบิน ด่านศุลกากร และด่านตรวจคนเข้าเมือง เช่น ระบบการสำรองห้องพักในโรงแรมOpera ระบบตรวจรับบัตรโดยสารอัตโนมัติ (Kiosk) เป็นต้น นอกจากนั้นหลังการฝึกฯ นักศึกษายังต้องมีการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษาเพื่อเป็นการนำความรู้ที่ได้จากฝึกปฏิบัติมาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเป็นประโยชน์แก่รุ่นน้องในปีต่อๆไป ในการฝึกครั้งนี้มีนักศึกษาในหลักสูตรฯได้รับโอกาสให้เข้าทำงานในสถานประกอบการหลายแห่ง ซึ่งถือเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า นักศึกษาของเรามีประสิทธิภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

 

ภาพ : กิตติชัย นิลอุบล

ข่าว : กิตติชัย นิลอุบล


ภาพประกอบ