คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ วนค. ส่งเสริมเยาวชนเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ อาคารเรียนรวมและ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดบริการวิชาการแก่สังคม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 5 มีคณาจารย์ นักเรียน จาก 3 โรงเรียน เข้าร่วมงานกว่า 70 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงราม เหมือนฤทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เน้นให้เกิดการแสดงออกซึ่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ตลอดจนสร้างความประทับใจในเรื่องวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเข้าใจความหมายและบทบาทของวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาอาชีพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งพัฒนาทักษะการวิจัยขั้นพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนในโรงเรียนชุมชมตำบลหนองกอมเกาะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ได้แก่ โรงเรียนธนากรณ์สงเคราะห์ โรงเรียนคุยนางขาว และโรงเรียนบ้านหนองเดิ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงราม เหมือนฤทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ต้องการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ มีความเข้าใจ มีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนได้แสดงออก และได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ซึ่งถือเป็นกระบวนการสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการปลูกฝังเจตคติและแนวความคิดที่มีเหตุมีผลให้เกิดขึ้นแก่เยาวชนไทย

กิจกรรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 5” ในครั้งนี้ เน้นเนื้อหาประกอบกับการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติจากเครื่องมือที่มีในห้องปฏิบัติการจริง


ภาพประกอบ