ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ISAN HACKATHON” โดย SEDA ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท

สถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (Student Entrepreneurship Development : SDEA) กำหนดจัดกิจกรรม “ISAN HACKATHON” Help us build the model for connected cities of the future ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท

ในวันที่ 5 – 7 กรกาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการจักขึ้นเพื่อ

  1. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เกิดการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาในบริบท Smart City อันประกอบด้วย

1.1 Smart Economy – ระบบเศรษฐกิจอัจฉริยะ/ระบบรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าและบริการต่างๆ /ระบบบริหารจัดการในการเพิ่มผลิตผลทางเศรษฐกิจ เช่น Smart Agriculture, Smart Aquaculture หรือ Smart Procurement / นวัตกรรมทางการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูง (Smart Tourism)

1.2 Smart Mobility – ระบบการขนส่งมวลชน (Smart Transportation) และการบริหารจัดการสินค้าอย่างชาญฉลาด (Smart Logistic)

1.3 Smart Environment – ระบบการบริหารสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ/การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน

1.4 Smart Living – ความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการใช้ชีวิต/การมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี (Smart Health & Wellness)/ สิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน

1.5 Smart Government – ระบบการบริหารจัดการภาครัฐอัจฉริยะ/ การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่/ การพัฒนาและการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านต่างๆ

2. เพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการพัฒนา Smart City และสร้างความเข้มแข็งแขงของระบบนิเวศผู้ประกอบการและนวัตกรรม

3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และประชาชนในการพัฒนาชุมชนและสังคมเมือง

และสำหรับบุคลากร และนักศึกษาที่มีความสนใจในกิจกรรมดังกล่าว

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://seda.sut.ac.th/index.php  

หรือโทร. 095 – 7546294 (NATNICHA AUNARAK)