ประชาสัมพันธ์การนำเสนอนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกลไกในการลงทุน ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์ ถึง คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ทุกท่านที่มีความสนใจในนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกลไกในการลงทุน ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอของโครงการ และร่วมเสนอแนะ แนวทางในการดำเนินการจัดทำโครงการวิจัย

ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง NK1403 อาคารสำนักงานบริหาร ชั้น 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

นำเสนอนโยบายดังกล่าว โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ