อ.คณะสังคมศาสตร์ได้รับเชิญเป็นกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ เวียดนาม


เมื่อวันที่ 14-15  มิถุนายน 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หัวหน้ากลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศอินโดจีน ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการในการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ  International University (BSIU)- Vietnam National University Ho Chi Minh City สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ในงาน  the 1st International Conference on Economics, Business and Tourism (ICEBT-2019)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์ ได้รับเกียรติให้เป็น Session Chair จำนวน 2 session นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอบทความจำนวน 2 บทความคือเรื่อง Analysis of Mediator Impact on Marketing Promotion and Community-Based Tourism Economic Growth ofBaan JomJaengand SiKai Villages, 
MuangDistrict,Nong Khai Province, Thailand และ เรื่อง 
Factors Affecting the Demands of Tourists along the Mekong Riverside in Nong Khai and Bueng Kan Provinces 
in Connection to the Lao People's Democratic Republic: Explanatory Factor Analysis ซึ่งเรื่องที่ 2 ยังเป็นผลงานที่มาจากการได้รับทุนโครงการวิจัยมุ่งเป้า คอบช. ปี 2560  โดยมีนายปรเวศ ศรีชัยโย ผู้ช่วยนักวิจัประจำกลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศอินโดจีน เป็นผู้ร่วมนำเสนอด้วย
ภาพ / ข่าว : ศักรินทร์ นนทพจน์
นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์


ภาพประกอบ