อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มข.วิทยาเขตหนองคาย บรรยายเรื่องการสร้างผู้ประกอบการให้วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี จ.อุดรธานี

ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 256 ณ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย (Nong Khai Business School, NBS) ได้รับเชิญจากวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ให้เป็นวิทยากรเรื่องการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจแก่นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี 1) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจ ด้านการตลาด การบริหารจัดการ 2) เพื่อการถ่ายทอดความรู้เรื่องกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จ 3) เพื่อการติดอาวุธด้านการเป็นผู้ประกอบการ และการตลาดให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้ก้าวสู่ Thailand 4.0
ภาพ / ข่าว : ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์
นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์