ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ร่วมส่งผลงานประกวด ในกิจกรรม Video Contest หัวข้อ “Inside 5minutes: the way to know the Faculty of Integrated Social Sciences (FISS) KKU NKC better”

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มข.วิทยาเขตหนองคาย ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ร่วมส่งผลงานประกวด ในกิจกรรม Video Contest หัวข้อ “Inside 5minutes: the way to know the Faculty of Integrated Social Sciences (FISS) KKU NKC better”

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2562

วัตถุประสงค์หลัก: เพื่อประชาสัมพันธ์คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ (สาขานิติศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์ฯ และรัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป ความยาวคลิป: ประมาณ 5นาที ความละเอียด: ไม่ต่ำกว่า 720p คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด: นักศึกษา/ อาจารย์/ บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย (ไม่จำกัดคณะ) โดยจะทำแบบเดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ หากทำเป็นกลุ่ม ให้จับกลุ่มละไม่เกิน 5 คน

ประกาศผลก่อนวันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่มอบรางวัล วันที่ 1 ตุลาคม 2562

กติกาการแข่งขัน :

  1. ให้ทำ VDO ประชาสัมพันธ์คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มข. หนองคาย โดย
    1. จะต้องมีสถานที่ถ่ายทำหลักคือ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ, บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย มข วิทยาเขตหนองคาย รวมทั้งสถานที่สำคัญในจังหวัดหนองคาย
    2. VDO ต้องสื่อให้เห็นถึงเอกลักษณ์หรือลักษณะเด่นของคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มข. หนองคาย
  2. เมื่อทำเสร็จแล้วให้อัพโหลด VDOที่ทำลงใน social network ต่างๆ เช่น Facebook, Youtube, Instragramและ twitter เป็นต้น
  3. วันที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น.(เที่ยววัน) ให้ถ่ายรูปแสดงยอดไลค์ ยอดแชร์ จาก Social Media มายัง  https://www.facebook.com/isc.kku/ เพื่อนำมาคำนวณคะแนน Popular vote (โดยคณะกรรมการ  ฯ จะดำเนินการเช็คยอด popular  จากหน้าจอจริง)

รางวัล: มี 2 รางวัล

  1. รางวัลชนะเลิศ (มีความสวยงามและสร้างสรรค์และสื่อความเป็นเอกลักษณ์ของคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายมากที่สุด) ได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท
  2. รางวัล Popular vote (เป็นรางวัลสำหรับ VDO ที่ได้ยอดไลค์ยอดแชร์จาก Social Media มากที่สุด) ได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลมูลค่า 4,000 บาท

การส่งผลงาน:

ให้ส่งผลงาน VDO ความยาวประมาณ 5นาที บันทึกในรูปแบบ ดีวีดี (save เป็น data file) ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 720p พร้อมแนบรายชื่อผู้จัดทำและเบอร์โทรติดต่อ และนำส่งด้วยตนเองหรือไปรษณีย์มาที่ “คณะสังคมศาสตร์บูรณาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น ตำบลหนองกอมเกาะอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 โทรศัพท์ 04-2415-600”

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

. ดารณี แสงนิล (0845159594)

.นพนันท์ ตรียุทธวัฒนา (0929622398)

.ดร.อรพรรณ ปางแก้ว (0931254412) อ.จินตนา อุณหไวทยะ (0654289550)