คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มข.วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการอบรม "สิทธิบัตรและการเขียนคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร"

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะวิทยาศาตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรม "สิทธิบัตรและการเขียนคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร" ณ ห้องประชุม NK1404 อาคารสำนักงานบริหาร ชั้น 4 การดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็น สำหรับการปฏิบัติงาน ในโครงการอบรม "สิทธิบัตรและการเขียนคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร" ได้มีการอบรมในหัวข้องต่างๆ ดังนี้
     1. ความรู้ทั่วไปของสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
     2. การเขียนคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
     3. ปรึกษาการจัดเตรียมคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์
ในการดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นงราม เหมือนฤทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก นางจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มข. เป็นวิทยากรในการอบรมโครงการดังกล่าว