คณะบริหารธุรกิจนำนักศึกษา MBA ศึกษาดูงานโอกาสทางธุรกิจการค้าการลงทุน ณกรุงย่างกุ้ง เมืองมัณฑะเลย์

วันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ดร.จตุราพร สีหาบุตร อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำนักศึกษารายวิชา 949 825 Business Opportunity Evaluation and New Venture Creation in GMS Countries จำนวน 6 คน ศึกษาดูงาน ณ กรุงย่างกุ้งและเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า  การศึกษาดูงานในรายวิชาเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงในการลงพื้นที่ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อเป็นการวิเคราะห์และประเมินโอกาสทางธุรกิจของประเทศเพื่อนบ้าน โดยพิจารณาทั้งปัจจัย ประวัติศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และการศึกษาถึงเงื่อนไขกฎหมายการลงทุนรวมไปถึงการเข้าไปทำความรู้จักกับผู้นำทั้งทางด้านการเมืองและด้านธุรกิจในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อให้เกิดสายสัมพันธ์ที่ดี นอกจากนั้นยังเป็นการเดินทางดูงานเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและ/หรืองานวิจัยของคณาจารย์ผู้สอนการเดินทางครั้งนี้  ได้เข้าเยี่ยมและรับฟังการบรรยายเรื่องภาพรวมเศรษฐกิจ การค้า กฏหมาย และโอกาสการลงทุนในประเทศพม่า จากคุณวาลิกา  อภยะศิริ ที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์)  สำนักงานส่งเสริมการค้า  ณ กรุงย่างกุ้ง และรับฟังการบรรยายจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย โดยคุณ วรมินทร์ ถาวราภา หัวหน้าสำนักงานผู้แทน สำนักงานผู้แทนย่างกุ้ง ซึ่งการรับฟังบรรยายทั้งสองหน่วยงานได้ให้มุมมองทั้งข้อได้เปรียบ ข้อด้อยและโอกาสด้านการค้าการลงทุน และสิทธิประโยชน์ทางการค้าการลงทุนให้แก่นักลงทุนชาวไทย ชาวต่างชาติและชาวพม่าเอง และธุรกิจประเภทที่น่าสนใจแก่นักลงทุน  นอกจากนั้นทางคณะอาจารย์และนักศึกษายังได้รับโอกาสเข้าเยี่ยมคาราวะและรับฟังการบรรยายจากคุณ คุณสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต  ณ สถานเอกราชทูตไทย  ประจำกรุงย่างกุ้ง โดยการรับฟังบรรยายด้านประวัติศาสตร์ การค้าการลงทุนในพม่า กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และความยั่งยืนของพม่า  พร้อมทั้งได้ให้แง่คิดปรัชญาการใช้ชีวิตให้นำกลับมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกทางหนึ่งด้วย  การศึกษาดูงานยังได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สำรวจเส้นทาง แหล่งท่องเที่ยวในย่างกุ้งและเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งนักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์และประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างแท้จริง ได้รับความรู้และสามารถประเมินศักยภาพทางธุรกิจและปัจจัยสภาพแวดล้อมจากการเดินทางศึกษาดูงานครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งอาจารย์มีมุมมองจากประเทศเพื่อนบ้านใน GMS เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยต่อไป
ภาพ / ข่าว : ดร.จตุราพร สีหาบุตร 
นำเสนอข่าว : อนิรุต สุทธินันท์