อ.คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ได้รับเชิญเป็นประธานคณะกรรมการทวนสอบรายวิชาและหลักสูตร (มมส.)

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญเป็นประธานคณะกรรมการทวนสอบรายวิชาและหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการเงิน ปีการศึกษา 2561 คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล กล่าวว่า การได้รับเชิญเป็นระธานคณะกรรมการทวนสอบรายวิชาและหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการเงิน ปีการศึกษา 2561 คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) มีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อการบริหารจัดการ รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาหลักสุตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเสรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เนื่องจากเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) 
ภาพ / ข่าว : ผศ.ดร.ธเนศ วัฒนกูล
นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์


ภาพประกอบ