คณะสังคมฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครองอุดรธานี

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครองอุดรธานี

เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2562 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดย ดร.บัณฑิต ขวาโยธา ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต นำคณาจารย์และนักศึกษาจาก HUE UNIVERSITY OF LAW สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ชาวไทย จำนวน 29 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครองอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจากนายสมภพ ผ่องสว่าง รองอธิบดีศาลปกครองอุดรธานี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง” หลังจากรับฟังการบรรยายพิเศษ คณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมห้องพิจารณาคดี ห้องสมุด และส่วนงานต่างๆภายในศาลปกครองอุดรธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางมณีวรรณ กองบุญมา ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองอุดรธานี พร้อมด้วยพนักงานคดีปกครองให้เกียรติบรรยายและแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่ละส่วนงานภายในศาลปกครอง ต่อจากนั้นเวลา 11.30 น. คณะศึกษาดูงานได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน อุดรธานี เพื่อศึกษาดูงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม วิถีบรรพชนและหลักปรัชญา ของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานี และช่วงบ่ายเวลา 14.00 น. คณะศึกษาดูงานได้เข้าศึกษาดูงานแหล่งประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ บ้านหนองฮาง(หนองโอน) ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประธานโฮจิมินห์และความสัมพันธ์ของระหว่างประชาชนทั้ง 2 ประเทศ


คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้กำหนดจัดกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือทางด้านการวิจัย วิชาการ และกิจการนักศึกษา กับหน่วยงาน หรือสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 1-25 กรกฏาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัยและเปิดโอกาสให้บุคลากร นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมระหว่างไทยและเวียดนาม


ภาพประกอบ