หลักสุตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ได้จัดประชุมคณะกรรรมการทวนสอบรายวิชาและหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562  หลักสุตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดประชุมคณะกรรรมการทวนสอบรายวิชาและหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คุณวีระพันธ์ ชัยจักร์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME BANK) สาขาอุดรธานี เป็นกรรมการ มีอาจารย์ผุ้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน เข้าร่วมการประชุม เพื่อให้สัมภาษณ์และข้อมูลเพิ่มเติม ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฏ์ธนิน เอื้อสิลป์ และดร.มัลลิกา สมพลกรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล หัวหน้าสาขาสังคมศาสตร์ กล่าวว่า การทวนสอบรายวิชาและหลักสูตร ทั้ง 2 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 นอกจากเป็นกระบวนการประเมินและประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (IQA) แล้ว ยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผุ้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน และได้รับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตรจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ใช้บัณพิตอีกด้วย
ภาพ / ข่าว : ผศ.ดร.ธเนศ วัฒนกูล

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์
 


ภาพประกอบ