คณะศิลปศาสตร์ เตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ อารมณ์และสังคม สำหรับนักศึกษาชั้นปี 1

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ อารมณ์และสังคม สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปี 1 ณ ห้องประชุม NK 1407 อาคารสำนักงานบริหาร ชั้น 4 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และการใช้ชีวิตระดับอุดมศึกษาและการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข พร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่เกิดแรงบนดาลใจในการศึกษาในสาขาวิชาของตนเองและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพในอนาคต.

ในโครงการมีการดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1.การบรรยายในหัวข้อ “ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” โดย อาจารย์ธีรพงษ์ บุบผาดา
2.การบรรยายในหัวข้อ “การจัดการความเครียด อารมณ์ และความกังวลในการศึกษาระดับอุดมศึกษา” โดย คุณชญานัญน์ ขันธะชัย
3.กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดย อาจารย์ประจำสาขา และนักศึกษารุ่นพี่ในคณะศิลปศาสตร์
โดยมีนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 50 คน


ภาพประกอบ