คณะศิลปศาสตร์ ปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบรรยาย NK2302 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ วิทยาเขตหนองคาย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจากคณบดีคณะศิลปศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รักชนก แสงภักดีจิตกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

คณะศิลปศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นการก้าวเข้าสู่สังคมใหม่ สิ่งแวดล้อมแตกต่างไปจากบ้านและโรงเรียน และในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นสังคมที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งในด้านการศึกษาและการดำเนินชีวิต ซึ่งนักศึกษาที่เข้ามาเรียนส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัด จึงจะต้องมีการแจ้งรายละเอียดในการเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ในสถาบันแห่งนี้ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะทำให้นักศึกษา ที่เข้ามาศึกษาจะได้รับข้อมูลในด้านการเรียนการสอน พร้อมทั้งการปรับตัวในด้านการเรียนได้อย่างเหมาะสมต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.รักชนก แสงภักดีจิต คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวว่า การก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยถือเป็นการเปลี่ยนช่วงสำคัญของชีวิต เป็นการเริ่มต้นสร้างประสบการณ์ การมีอิสรภาพ นักศึกษาจะต้องมีความรับผิดชอบ ดูแลตนเองและเพื่อนรอบข้าง สำหรับนักศึกษาใหม่การเรียนและกิจกรรมก็จะมาควบคู่กัน โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 จึงเป็นการแนะนำเรื่องต่างๆในการเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ในสถาบันแห่งนี้ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะทำให้นักศึกษา ที่เข้ามาศึกษาจะได้รับข้อมูลในด้านการเรียนการสอน พร้อมทั้งการปรับตัวในด้านการเรียนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะทำให้นักศึกษาใหม่ได้มีการเรียนรู้การปรับตัวในด้านการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ได้รู้ถึงรายละเอียดในด้านการเรียนการสอนมากขึ้น

 


ภาพประกอบ