สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง จัดโครงการประมงเพื่อน้อง ครั้งที่ 7

ในวันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนผู้จะก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียน รู้จักสร้างแหล่งโปรตีนพื้นฐานภายในโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงปลา โดยมีนายพิทยา ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐจรีย์ จิรัคคกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาตร์ กล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้พึ่งพาตนเอง ตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียงนำไปต่อยอดสู่ระดับครัวเรือน พัฒนาขยายผลสู่ชุมชนของเยาวชนอีกทั้งเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะความรู้ด้านการประมง ให้นักศึกษารู้จักคิดวิเคราะห์ การวางแผน การทำงานร่วมกันการสร้างประสบการณ์และปลูกฝังให้เกิดทัศนคติที่ดีในการทำงาน เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดสู่รุ่นน้องเยาวชนเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมตัวให้พร้อมต่อการทำงานเมื่อจบการศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์แห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงได้จัดโครงการประมงเพื่อน้องขึ้นต่อเนื่องทุกๆปี ซึ่งโครงการครั้งนี้จัดขึ้นเป็น ครั้งที่ 7 โดยได้คัดเลือกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ และมีพื้นที่แหล่งน้ำในโรงเรียนสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งโครงการในปีนี้ได้จัดขึ้น ณ โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอ ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 70 คน

ภาพ : ภัทรานุช พนาลิกุล

ข่าว : อนิรุต สุทธินันท์