วนค.จัดงาน วันอาเซียน 2562 (ASEAN DAY 2019)

          เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ NK 2217 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดงาน วันอาเซียน 2562 (ASEAN DAY 2019) โอกาสนี้ นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ คณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการกล่าวรายวัตถุประสงค์การจัดงาน

          งานวันอาเซียน 2562 (ASEAN DAY 2019) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป ให้รู้ถึงควมสำคัญของประชาชนอาเซียน และเข้าใจบทบาทของพลเมืองอาเซียน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของชาติร่วมอาเซียน พร้อมทั้งให้ทุกคนมีความสมัครสมาน สามัคคี ระหว่างสมาชิกอาเซียนด้วยกัน และเข้าใจความหลากหลาย ความแตกต่างของศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชาติสมาชิกอาเซียน

          ภายในงานมีการประกวดแข่งขันและให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนหลายรายการ เช่น การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “วิสัยทัศน์อาเซียน 2020 (ฉบับชาวบ้าน)” การประกวดแต่งกายประจำชาติสมาชิกอาเซียน และการประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมของสมาชิกประชาคมอาเซียน นอกจากนั้นผู้ที่เข้าร่วมงานยังมีโอกาสได้ชิมอาหารและของว่างประจำชาติสมาชิกอาเซียน โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 150 คน


ภาพประกอบ