อ.สาขาเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัย ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ถักถองานวิจัยท้องถิ่น ก้าวไกล สู่สากล จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา และภาคีเครือข่าย โดยนำเสนอรูปแบบโปสเตอร์ งานวิจัย เรื่อง ผลกระทบจากการบริหารความเสี่ยงต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดหนองคาย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล กล่าวว่า การเข้าร่วมและนำเสนองานวิจัยในการประชุมครั้งนี้ นอกจากเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยแล้ว ยังเป็นการสร้างความร่วมมือด้านวิชการและวิจัยกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ และยังเป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอน ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ 

ภาพ / ข่าว : ผศ.ดร.ธเนศ วัฒนกูล

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์


ภาพประกอบ