มข.วิทยาเขตหนองคาย จัดงานสัปดาห์วิชาการ “KKU Nong Khai Fair 2019”

ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดงานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 14 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 “KKU Nong Khai Fair 2019” ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม ในฐานะสถาบันศึกษาชั้นสูงในการพัฒนาความรู้และวิทยาการ ให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายนอกได้ทราบเกี่ยวกับผลผลิตทางวิชาการที่มีคุณภาพจากการพัฒนาวิชาการของนักศึกษาซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของประเทศ รวมทั้งการใช้ชีวิตทั้งในมหาวิทยาลัยและสังคม การเรียนการสอน การพัฒนางานวิจัยและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม โดยโครงการสัปดาห์วิชาการและโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความรู้ความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมประเพณีที่ดีงาม ตลอดจนพัฒนาและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม เพื่อเป็นเวทีใช้แสดงความรู้ ความสามารถ ผลงานด้านวิชาการและวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นจากความรู้ความสามารถของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรเพิ่มศักยภาพของนักเรียนท้องถิ่นด้านวิชาการและวิทยาศาสตร์ในแขนงวิชาต่างๆ โดยมีกิจกรรมหลักๆ 4 ประเภท คือ

     1. กิจกรรมการแสดงทางวิชาการและนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

     2. กิจกรรมการตอบปัญหาทักษะทางวิชาการ

     3. กิจกรรมมหกรรมแข่งขันทางวิชาการ

     4. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์กับไทยแลนด์ 4.0

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงราม  เหมือนฤทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ประธานในพิธี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยเปิดโอกาสให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการสู่โรงเรียนต่างๆ และบุคคลภายนอกในเขตอีสานตอนบน และที่สำคัญยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสำนึกในบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา รวมทั้งนักศึกษาในการช่วยเหลือสังคมส่วนรวม โดยการให้ความรู้ทางวิชาการในแขนงสาขาวิชาต่างๆ การจัดเวทีในการแสดงความรู้ การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดคุณประโยชน์แก่เยาวชนไทยมากยิ่งขึ้น มหกรรมการแข่งขันและตอบปัญหาทักษะทางวิชาการ จึงเป็นเวทีที่จะแสดงถึงความรู้ความสามารถของเยาวชนและคนไทยที่จะสามารถพึ่งพาองค์ความรู้ของตนเองในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ เพื่อแข่งขันในเวทีโลกได้ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดแนวความคิดและงานวิจัยเพื่อการต่อยอด สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ที่สามารถนำไปเพื่อการพัฒนาประเทศได้ รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ความสามารถและผลงานทางวิชาการของนักเรียนนักศึกษา จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน งานวิจัย การแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ และผลงานต่างๆ ขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี

สำหรับกิจกรรมสำคัญในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 ณ ห้องประชุม NK2217 การโชว์นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การโชว์นวัตกรรมด้านการกีฬาและการออกกำลังกาย การสาธิตการทำขนมไทย การโชว์เครื่องบินบังคับวิทยุ  โดย ชมรมเครื่องบินบังคับวิทยุจังหวัดหนองคาย กิจกรรมการตอบปัญหาทางวิชาการ การแข่งขันกีฬาฟุตซอล การแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกซ์ การตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ การตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ปี 2562 (English Quiz 2019) การแข่งขัน Business Challenge Skill การตอบปัญหาทางนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ การประกวดนวัตกรรมอาหารจาก “สับปะรด” การแข่งขันแฟชั่นโชว์จากวัสดุเหลือใช้ การประกวดถ่ายภาพดิจิทัล หัวข้อ “วิถีอีสาน”  การประกวดตกแต่งตู้พรรณไม้น้ำสวยงาม การประกวดแฟ้มสะสมผลงาน การประกวดวาดภาพวิทยาศาสตร์ การประกวด Cover Dance Competition และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยมีนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไปในเขตอีสานตอนบนเข้าร่วมงานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 14 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 “KKU Nong Khai Fair 2019” ในปีนี้กว่า 10,000 หมื่นคน

ข่าว : ปาณพล มีเพียร
ภาพ : ปาณพล มีเพียร , อนิรุต สุทธินันท์ , ธีรชัย สุขส่ง , นักศึกษา


ภาพประกอบ