คณะศิลปศาสตร์ สัมมนา"กระบวนทัศน์ใหม่การบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ"

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง NK2302 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์จัดสัมมนาวิชาการ “กระบวนทัศน์ใหม่การบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับหน่วยงานทางการศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง พร้อมทั้งพัฒนาคุณลักษณะความเป็นนักบริหารการศึกษาแบบมืออาชีพของผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากดร.อังศุอร ณ หนองคาย รองคณบดีฝ่ายแผน วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งกล่าวเปิดการสัมนาในครั้งนี้

การจัดสัมนาได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “กระบวนทัศน์ใหม่การบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษายุคดิจิทัล” โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี และ สกลนคร กว่า 150 คน

ดร.อังศุอร ณ หนองคาย รองคณบดีฝ่ายแผน วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ กล่าวว่า การจัดสัมมนาวิชาการ “กระบวนทัศน์ใหม่การบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” ในครั้งนี้เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนทักษะที่สำคัญ สำหรับนักบริหารและบุคลากรทางการศึกษา ในยุคดิจิทัล พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมุมมองใหม่ด้านการบริหารการศึกษา ตลอดจน การบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับหน่วยงานทางการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นนักบริหารการศึกษาแบบมืออาชีพของผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา


ภาพประกอบ