สาขานิติศาสตร์ วนค. จัดโครงการบริการวิชาการ “นิติศาสตร์ สาน-สร้างชุมชน ครั้งที่ 2”

สำนักบริการวิชาการร่วมกับสาขานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ จัดโครงการบริการวิชาการ “นิติศาสตร์ สาน-สร้างชุมชน ครั้งที่ 2” ขึ้น เพื่อบริการวิชาการ นำองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเข้าไปเผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่และให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน อันเป็นการสร้างเครือข่ายด้านกฎหมายระหว่างชุมชนกับสถาบันการศึกษา รวมทั้งปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ สร้างความคิดในการรู้จักเป็นผู้ให้ การเสียสละต่อส่วนรวมให้แก่นักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้นอกชั้นเรียน
ทั้งนี้ การดำเนินโครงการแบ่งออกป็น 2 ช่วงระยะเวลา คือ วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 และในวันที่ 19 สิงหาคม 2561 โดยในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2562 อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันและให้บริการรับปรึกษาปัญหากฎหมาย และพัฒนาชุมชน โดย มีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักย์ ทองเอี่ยม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร สีหวัฒนะ อาจารย์สุชาติ สีสังข์ อาจารย์ดามร คำไตรย์ อาจารย์ ดร.ปรมาภรณ์ วีระพันธ์ และอาจารย์อภิรดี มิ่งวงศ์ คณาจารย์สาขานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ เป็นวิทยากร ณ โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย และวันที่ 19 สิงหาคม 2562 มีการบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการทำเกษตรพันธสัญญา โดย อาจารย์ ดร.ปรมาภรณ์ วีระพันธ์ ณ ศาลากลางบ้านกองนาง ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย


ภาพประกอบ