คณาจารย์ มข.วนค.นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการการทดสอบตลาดชุมชนทางการท่องเที่ยว จังหวัดหนองคาย

วันที่ 4-6 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ดร.จตุราพร สีหาบุตร ดร.อังค์วรา ณ สุนทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราฎร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา สุระวณิชกุล นำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย บูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริการชุมชมกับการเรียนการสอนในรายวิชา BA133103 การจัดการกลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศ รายวิชา 942446 การบริหารกลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศ 927 103 หลักเศรษฐศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 927283 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน BS952201 Statistics for Management 935101วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศขั้นแนะนำ   โดยเข้าร่วมเรียนรู้ กับชุมชนทางการท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคาย ได้แก่หมู่บ้านสีกาย บ้านจอมแจ้ง บ้านเดื่อ บ้านหาดคำและบ้านสะง้อ จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ในโครงการนักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาการท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมการเป็นผู้ช่วยมัคคุเทศก์ให้กับกลุ่มผู้เข้าร่วมในโครงการทั้ง 50 คน ซึ่งถือว่าได้เป็นการฝึกปฏิบัติการเรียนที่ผ่านมาและเรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และนักศึกษาชั้นปีที่1 เข้าร่วมเรียนรู้ กิจกรรมทางการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของชุมชนโฮมสเตย์ ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ทางการท่องเที่ยวให้กับนศ ชั้นปีที่1 และชั้นปีที่3 ได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศยังได้มีการสัมภาษณ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อวัดและประเมินผลการดำเนินโครงการและจัดทำฐานข้อมูลกิจกรรมทางการท่องเที่ยวในการจัดโครงการครั้งต่อไป

ภาพ / ข่าว : ดร.จตุราพร สีหาบุตร

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์


ภาพประกอบ