มข.วิทยาเขตหนองคาย ร่วมสมทบทุนผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น ประจำปี 2562

คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมสมทบทุน โครงการผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น ประจำปี 2562 เพื่อจัดสร้าง ปรับปรุง พัฒนา ห้องสุขา โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นให้เพียงพอต่อการใช้งาน เนื่องจากจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ในสภาพปัจจุบันด้านอาคารสถานที่ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือห้องสุขาที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำผ้าป่าการศึกษาเพื่อพัฒนา ปรับปรุง ก่อสร้างห้องสุขาเพิ่มเติม ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนผ้าป่าการการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 35,569 บาท


ภาพประกอบ