บุคลากร มข.วิทยาเขตหนองคาย รับเชิญบรรยายพิเศษ ให้กับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.หนองคาย

เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 นายสุพีระ วรแสน พนักงานวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ให้แก่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย ในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพและทิศทางการพัฒนาโครงการ อพ.สธ. บริเวณภูค้อ บ้านนาบอน ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย" เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ อพ.สธ.ระดับจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน


 


ภาพประกอบ