อ.คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 23-24 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ขององค์กร ABEST 21 ที่ FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS, UNIVERSITAS BRAWIJAYA เมือง MALANG ประเทศอินโดนีเซีย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล กล่าวว่า การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ในต่างประเทศครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดี และมีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อการบริหารจัดการหลักสูตร และการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ นอกจากนั้นยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวทางในการบริหารจัดการและประกันคุณภาพการศึกษากับผู้เชี่ยวชาญจากหลายๆ ประเทศ และสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง และยังสามารถนำมาปรับใช้กับการบริหารจัดการหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ของสาขาเศรษฐศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ด้วย
ภาพ / ข่าว : ผศ.ดร.ธเนศ วัฒนกูล
นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์
 


ภาพประกอบ