อ.คณะสังคมศาสตร์บูรณาการฯเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประเมินและปิดโครงการพัฒนา Application

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล หัวหน้าสาขาสังคมศาสตร์ ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประเมินและปิดโครงการพัฒนา Application การวิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Rating) สำหรับผู้ประกอบการ MICRO FINANCE ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NORTH EASTERN SCIENCE PARK) มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้รับทุน คือ ดร.ชินภัทร คันธพนิต และคณะ คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล กล่าวว่า การได้รับเชิญเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญนี้ เป็นโอกาสที่ดีและมีประโยชน์อย่างมาก สำหรับการบูรณาการการเรียนการสิน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่ชุมชน ของสาขาเศรษฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ข่าว : ผศ.ดร.ธเนศ วัฒนกูล

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์


ภาพประกอบ