อ.สาขาเศรษฐศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการนานาชาติ (WCBFM 2019)

วันที่ 17-18 ตุลาคม 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล  หัวหน้าสาขาสังคมศาสตร์ ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  ได้เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Analysis of the Processed Pineapple Export of Thailand ในการประชุมวิชาการนานาชาติ World Congress in Business and Financial Management 2019 (WCBFM 2019) ณ Holiday Inn City East Hotel เมือง Berlin สหพันธรัฐเยอรมันนี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล กล่าวว่า การเข้าร่วมและนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาตินี้ มีประโยชน์อย่างมาก เป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และสร้างเครือข่ายนักวิจัยกับสถาบันการศึกษากับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศอีกด้วย

ข่าว : ผศ.ดร.ธเนศ วัฒนกูล
นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์


ภาพประกอบ