วนค.จัดอบรมวัฒนธรรมองค์กรการทำงานกับคนญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม NK1404 ชั้น 4 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกับกองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมองค์กรการทำงานกับคนญี่ปุ่น โดยมูลนิธิ Human Resources Japan ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาล “The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan (MEXT)” ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรชาวญี่ปุ่น Mr.Mokoto Fuji Director General of HR Japan และ อาจารย์ธนบดี อ่อนตา อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ ให้เกียรติเป็นล่ามแปลภาษา โดยหัวข้อในการอบรมประกอบไปด้วย 1.การทักทาย 2.การแลกเปลี่ยนนามบัตร 3. การรักษาเวลาอย่างเคร่งครัด 4.การดูแลใส่ใจในรูปลักษณ์และการแต่งกายให้เรียบร้อย ผู้เข้าอบรมได้ฝึกเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น พร้อมทั้งฝึกทักษะที่จำเป็นในการทำงานกับคนญี่ปุ่น การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา สร้อยเพ็ชร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานพร้อมทั้งกล่าวเปิดโครงการอบรม โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้กว่า 40 คน


ภาพประกอบ