คณะบริหารธุรกิจ บูรณาการการเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ

วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา อาจารย์จตุราพร สีหาบุตร นำนักศึกษาในหลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ ชั้นปีที่ 1 รายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวและ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รายวิชา MICE Management เข้ารับฟังการบรรยายและร่วม workshop “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ MICE City กับการสร้างคุณค่าทางการท่องเที่ยว (Infrastructure Development and MICE City toward Value Creation in Tourism)” จากคุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) ณ ลานกลางแจ้ง จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (หลังเดิม)
โดยผลสะท้อนจากการเรียนนอกสถานที่และวิทยากรที่มีความชำนาญและประสบการณ์ตรงในครั้งนี้ นักศึกษาสามารถเรียนรู้ เข้าใจถึงบริบทในหัวข้อและสามารถเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆได้เป็นอย่างดี โดยวิทยากรได้ให้ผลสะท้อนจากการบรรยายและworkshop ในครั้งนี้ว่า ”นักศึกษาได้วิธีคิดแบบใหม่ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรม MICE” ซึ่งเป็นการเริ่มต้นในหลักการและวิธีคิดที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อไป และทางหลักสูตรฯ ขอขอบพระคุณเทศบาลเมืองหนองคาย ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และอำนวยความสะดวกการจัดการบรรยายในครั้งนี้
ภาพ / ข่าว : ดร.จตุราพร สีหาบุตร
นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์