ทีมวิจัยบูรณาการวิจัย มข. วิทยาเขตหนองคาย นำเสนอผลการวิจัยคืนสู่ชุมชน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ  คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หัวหน้าโครงการ พร้อมกับ อ.สิริกานต์ สุวรรณผู คณะศิลปศาสตร์  และผู้ช่วยนักวิจัยนำเสนอผลการวิจัยโครงการ”แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ของแจ่วสูบเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว บ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย” ณ ที่ทำการกลุ่มแปรรูปอาหาร บ้านหม้อ โดยเป็นโครงการวิจัยบูรณาการงบประมาณปี 2561 ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองบริหารงานวิจัย ซึ่งคณะวิจัยประกอบด้วยนักวิจัยจากคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย ทั้งนี้การนำเสนอผลการวิจัยประกอบด้วย 1.ผลการนำเสนอและการอนุรักษ์การทำแจ่วสูบ และการฝึกอบรมจากปราชญ์ชาวบ้าน และส่งคลิปการทำและแผนที่ 2. การขยายพันธุ์บอนพื้นบ้านพร้อมส่งมอบ 3. การวิเคราะห์สารอาหารและการสร้างต้นแบบแจ่วสูบเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อมส่งมอบ 4.ผลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน โดยมีตัวแทนชุมชนฟังสรุปผลงานวิจัยจำนวน 10 ท่าน ภายหลังการนำเสนอตัวแทนชาวบ้านจะนำบอนพื้นเมืองไปขยายพันธุ์ต่อ นำคลิปการจัดทำไปเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ และนำผลการทดสอบสารอาหารและ info graphic เตรียมสำหรับบรรยายสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวและศึกษาดูงานโดยจัดเป็นฐานการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์การทำแจ่วสูบ นอกจากนี้สิ่งที่ได้เพิ่มเติมคือการค้นประวัติการทำแจ่วสูบและการถ่ายทอดและอนุรักษ์สู่คนรุ่นหลัง
ภาพ / ข่าว : ผศ.ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์
นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์


ภาพประกอบ