นักศึกษาสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ร่วมแข่งขันโครงการ IDE Accelerator 2019

นักศึกษาสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business, IB) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้แก่ นางสาวปานทิพย์ นารินทร์ นางสาวสุภาวดี เครือสุวรรณ  นางสาวจิตรศราภรณ์  วรรณปะใด และนางสาวภัทธนนันท์  ขันทะเนตร์ ได้เข้าร่วมแข่งขันโครงการ IDE Accelerator 2019 การบ่มเพาะ Start-up หน้าใหม่ ประจำปี 2562  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ ดร.จตุราพร สีหาบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล และ อาจารย์อุมา ฤทธิ์ศรี โครงการ IDE Accelerator 2019 จัดขึ้นโดยศูนย์สร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (IDE) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) ร่วมกับสถาบัน MIT สหรัฐอเมริกา ซึ่งโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม 2) ทำให้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้เรียนรู้ 24 ขั้นตอนเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นธุรกิจอย่างได้ผล สำหรับผู้ที่มีความฝันแต่ไม่รู้ว่าจะลงมือทำอย่างไร ตลอดร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ข้อมูลที่น่าสนใจ โดยแบ่งการแข่งขันครั้งนี้ออกเป็น 2 ช่วง คือ 1) วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ณศูนย์สร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (IDE) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) และ 2) วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ Knowledge Exchange: KX ณ Knowledge Exchange: KX มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ผลการแข่งขันปรากฎว่าทีมนักศึกษาจากสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ สามารถผ่านเข้ารอบสุดท้ายของการแข่งขันในโครงการนี้ จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด จำนวน 150 คน 69 ทีม ทั่วประเทศ 
นางสาวปานทิพย์ นารินทร์และนางสาวสุภาวดี เครือสุวรรณ นักศึกษาสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ทีม  Brainstorm กล่าวว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการนี้   “จากการเข้าร่วมโครงการ IDE 2020 ได้รับความรู้และประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการทำให้เกิดประสบการณ์ที่หลากหลายและได้รับความรู้ เนื่องจากมีอาจารย์ที่เป็นโค้ชคอยให้แนะนำอยู่เสมอ เพื่อแก้ไขในจุดบกพร่องหรือจุดที่ยังมีรายละเอียดไม่ชัดเจน ทำให้เข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงและทำการแก้ไขให้ตรงจุดเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม ทำให้เกิดการพัฒนาความคิดและรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในทีมมากขึ้น มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดหาแนวทาง สร้างความกล้าคิด กล้าแสดงออก ซึ่งจากการเข้าร่วมโครงการนี้เราได้รับความรู้และทักษะต่างๆ ที่ได้รับการเข้าร่วมโครงการมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง นอกจากนี้ยังได้พบกับผู้เข้าร่วมโครงการ IDE มากมายทั้งเป็นผู้ประกอบการและไม่ได้เป็นผู้ประกอบการ ทำให้รู้จักและแลกเปลี่ยนประสบการณ์มากขึ้น”
นอกจากนี้ นางสาวจิตรศราภรณ์  วรรณปะใด และนางสาวภัทธนนันท์  ขันทะเนตร์  ทีม Dream 2  กล่าวว่า “การได้มีโอกาสเข้าร่วมโคงการฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ เพราะมีทีมโค้ชที่เก่งและพร้อมจะให้คำปรึกษาตลอด ไม่ว่าเราจะสงสัยหรือมีคำถามมากแค่ไหนก็พร้อมจะตอบและให้คำปรึกษาได้อย่างดีมาก การเข้าร่วมโครงการ IDE Accelerator ไม่ใช่เพียงการเรียนการตลาดธรรมดา แต่เรายังได้ลงมือทำจริงตั้งแต่เริ่มคิดโปรเจค ได้ลงพื้นที่สำรวจ และสัมภาษณ์กลุ่มลูกค้าจริงๆ ที่โครงการฯยังได้สอนวิธีการหา Insight ของลูกค้าอีกด้วย ซึ่งต่างจากการที่เราเรียนจากทฤษฎีมากๆ เราต้องขอขอบคุณที่ทาง โครงการ IDE ได้ให้โอกาสพวกเรา ทั้ง 4 คน และขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการคือ ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ ดร.จตุราพร สีหาบุตร ผศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล และ อาจารย์อุมา ฤทธิ์ศรี  ที่ให้การสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเข้าร่วมโครงการนี้และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อเติมเต็มศักยภาพของพวกเราค่ะ”
ข่าว : ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์
ภาพ: นางสาวปานทิพย์ นารินทร์ นางสาวสุภาวดี เครือสุวรรณ  นางสาวจิตรศราภรณ์  วรรณปะใด และนางสาวภัทธนนันท์  ขันทะเนตร์
นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์