ASE จุดประกาย สำหรับนักเรียนผู้มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม NK 2217 และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัด “โครงการจุดประกาย สำหรับนักเรียนผู้มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทวัญ เริ่มสูงเนิน เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาฏ ผลเกิด หัวหน้าโครงการได้กล่าวว่า ปัจจุบันนี้นักเรียนให้ความสนใจในการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ลดน้อยลง อาจมีสาเหตุมาจากเนื้อหาที่ยากเกินไป ไม่สามารถทำความเข้าใจได้ และขาดความอยากรู้อยากเห็น นอกจากนี้การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในชั้นเรียนอาจสร้างความยุ่งยากให้กับผู้สอนในการเตรียมอุปกรณ์การสอน การใช้เวลาในการทดลองนาน รวมทั้งยังขาดอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ บางครั้งนักเรียนต้องอาศัยดูการสาธิตจากการทดลองหน้าชั้นเรียนแต่ไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริง จึงขาดประสบการณ์และไม่สามารถอธิบายสิ่งที่เกิดจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์ได้

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ จึงได้จัด “โครงการจุดประกายสำหรับนักเรียนผู้มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์”นี้ขึ้นมา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสเรียนรู้เนื้อหา ฝึกฝน และลงมือทำการทดลองทางด้านฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ สามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทดลองได้ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์และอภิปรายผลได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนในด้านการนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปประยุกต์ใช้กับการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งยังสามารถคิดอย่างมีเหตุมีผลและคิดอย่างเป็นระบบได้

ภาพ : สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

ข่าว : อนิรุต สุทธินันท์