นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ รับมอบทุนการศึกษา "ทุนโปรลีเกิลไทย" และ "ทุนปัญญวุฒิ"

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม NK1404 อาคารสำนักงานบริหาร นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ เข้ารับทุนการศึกษา "ทุนโปรลีเกิลไทย" จาก บริษัท โปร ลิเกิล แอนด์ ไอ.พี.จำกัด (“บริษัทฯ”) สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายในประเทศไทย และ "ทุนปัญญวุฒิ" และจากครอบครัวปัญญวุฒิ โดยมี คุณนิศรา เฮงวิวัฒนชัย เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จำนวน 12 ทุน ทุนละ 5000 บาท โดยมี ผศ.ดร.ธเนศ วัฒนกูล เป็นตัวแทนผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลกร คณะสังคมศาสตร์บูรณาการให้การต้อนรับ

คุณนิศรา เฮงวิวัฒนชัย ตัวแทนผู้มอบทุน กล่าวว่า บริษัท โปร ลิเกิล แอนด์ ไอ.พี. จำกัด (“บริษัทฯ”) และครอบครัวปัญญวุฒิ ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นกำลังหลักของประเทศในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาวิชาสายสังคมศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา บริษัทมุ่งหวังจะให้เยาวชนที่มีความตั้งใจ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับโอกาสในการศึกษา และประสบความสำเร็จในการศึกษาวิชาชีพกฎหมาย พัฒนาเป็นนักกฎหมายที่ดีในอนาคต

โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับทุนการศึกษา "ทุนโปรลีเกิลไทย" จำนวน 6 คน ได้แก่
1. น.ส.เกศมณี อาบเงิน ชั้นปีที่ 3 สาขานิติศาสตร์
2. น.ส.ขนิษฐา ปะการะนัง ชั้นปีที่ 3 สาขานิติศาสตร์
3. น.ส.ชนม์นิภา พันธ์รูปท้าว ชั้นปีที่ 3 สาขานิติศาสตร์
4. น.ส.กมลวรรณ พรมมาบุญ ชั้นปีที่ 3 สาขานิติศาสตร์
5. นาย กฤษณะ จันทร์ศรีนวล ชั้นปีที่ 4 สาขานิติศาสตร์
6. น.ส.นลิษา สิงหวิบูลย์ ชั้นปีที่ 4 สาขานิติศาสตร์

โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับทุนการศึกษา "ทุนปัญญวุฒิ" จำนวน 6 คน ได้แก่
1. นายณัฐพงษ์ ขาวกริบ ชั้นปีที่ 1 สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
2. นายมนตรี ผิวขาว ชั้นปีที่ 3 สาขารัฐประศาสนศาสตร์
3. นายธีรภัทร อุ้ยปะโค ชั้นปีที่ 3 สาขารัฐประศาสนศาสตร์
4. นายสมภพ วานวิน ชั้นปีที่ 4 สาขานิติศาสตร์
5. นายนพพล อุปชัย ชั้นปีที่ 4 สาขานิติศาสตร์
6. น.ส.สกุลกาญณ์ หมั้นมี ชั้นปีที่ 4 สาขานิติศาสตร์


ภาพประกอบ