ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ด้วย ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ จะดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา” ในระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เพื่อมุ่งหวังให้มีการเตรียมตัวในการยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร การยื่นสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการยื่นจดลิขสิทธิ์ โดย คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทีมงาน
ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในวันและสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

สำรองที่นั่งได้ที่ https://forms.gle/8fqYpuXetGWrTZnMA

ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.ณัฐจรีย์ จิรัคคกุล โทร ๐๘ ๙๔๔๐ ๕๔๖๖ หรือ คุณพิมพ์ใจ กอแก้ว โทร ๐๙ ๕๑๘๙ ๗๒๙๕