ขออนุญาติประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (The Ninth International Conference on Advancement of Development Administration 2020 – Social Sciences and Interdisciplinary Studies: the 9th ICADA 2020 - SSIS)

ด้วย สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (the 9th ICADA 2020 - SSIS) ในหัวข้อหลัก “Development toward Asianization in the Digital Ear” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2562 – วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนบริหารศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหสาขาวิชาในระดับนานาชาติที่มีคุณค่าออกสู่การรับรู้ของสาธารณะ และเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อการเรียน การสอน การบริหารจัดการ เศษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง นอกจากนี้ งานประชุมครั้งนี้ยังถือเป็นโอกาสอันดีที่นักวิชาการจากสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศจะได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต

คณาจารย์ บุคลากร นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ที่สนใจร่วมส่งบทคัดย่อ/บทความวิจับฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งนี้

สามารถดาวโหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ ได้ที่ :

www.ICADA2020.nida.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ :

indaconference@nida.ac.th

โทรศัพท์ 0-2727-3300, 3312

โทรสาร 0-2375-8972

E – mail : ICADA4papers@gmail.com