การผ่อนผันทหารสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2562