อ.เศรษฐศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานคลังจังหวัดหนองคายเข้าร่วมประชุมและวิพากษ์ รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัด

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญจากสำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมและวิพากษ์ รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัด ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 และพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจ จังหวัดหนองคาย ไตรมาสที่ 1 ปี 2563โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงาน ส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดหนองคาย ที่เกี่ยวข้องผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล กล่าวว่า การเข้าร่วมประชุมนี้ มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง ต่อการบูรณาการ กับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ของสาขาเศรษฐศาสตร์ ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ภาพ / ข่าว :  ดร.ธเนศ วัฒนกูล
นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์


ภาพประกอบ