คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาและบุคลากร

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.62 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ NK2217 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาและบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา บุคคลากร และนักวิจัย มีความรู้ความเข้าใจระบบการจัดเก็บสารเคมีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน และตระหนักถึงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ขณะปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งมุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขภัยอันตรายที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการตามหลักสากล สามารถป้องกันความเสี่ยงและสามารถจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้  อีกทั้งเพื่อให้การดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์  สอดคล้องต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้บุคลากรและนักศึกษามีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานรวมถึงมีการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยทั้งตัวผู้เรียนและผู้ปฏิบัติงานรวมถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบเป็นหลัก

โดยการจัดการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.มัลลิกา จันทรังษี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ การจัดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้ เรื่องการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย กฎระเบียบข้อปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการ และ เรื่องระบบการสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมี ESPReL โดยวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ ช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มสรุปและอภิปรายผลการทำกิจกรรม พร้อมทั้งรับมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม การอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาพร้อมทั้งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการกว่า 160 คน


ภาพประกอบ