“กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 7

วันที่ 13 – 14 มกราคม 2563 ตามที่กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ร่วมกับสถานศึกษาในจังหวัดหนองคาย เหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตภายใต้กิจกรรม “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 7 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ NK 2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 

                นายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย กล่าวต้อนรับ ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และยังเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความร่วมมือระหว่างองค์กรซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของเครือข่ายระหว่างกองทุนฯ ในฐานะเจ้าภาพในการจัดงานการดูแลและการประสานความร่วมมือสำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ และหวังว่าจะได้รับเกียรติในการจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติในโอกาศต่อไป

                นางปกิตตา มูลสุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย กล่าวพันธกิจ ในนามเหล่ากาชาด รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกิจกรรม “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 7 กิจกรรมครั้งนี้ถือป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของกาชาดอย่างยิ่ง เนื่องจากโลหิต อวัยวะและดวงตามีความสำคัญต่อการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์อย่างยิ่ง ในนามเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ขอขอบคุณกองทุนฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษา ที่ให้ความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้

                นางสาวจารุณี แวววิริยกุล ผู้แทนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กล่าวรายงาน กิจกรรมการรับบริจาคโลหิตและรับบริจาคอวัยวะและดวงตาตลอดทั้งปี 2563 กองทุนฯคาดว่า จะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 25,000 คนและคาดว่าตลอดการจัดกิจกรรมจะได้รับโลหิตจำนวน 10 ล้าน ซีซี เพื่อมอบให้แก่ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาด เหล่ากาชาดจังหวัดและโรงพยาบาลต่างๆเพื่อนำไปรักาพยาบาลให้กับผู้ป่วยต่อไป

                นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน กิจกรรม“กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 7 ในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตอวัยวะและดวงตา เพื่อการรักษาพยาบาลอย่างยิ่ง อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังและสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้เยาวชนได้เห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิตและการบริจาคอวัยวะและดวงตามากขึ้น

                พลเอกจิระ โกมุทพงศ์ กล่าวขอบคุณ ในฐานะของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ขอขอบคุณมหาวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ที่ให้การต้อนรับและสนับสนุนกิจกรรมเป็นอย่างดี และขอขอบคุณเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ที่มาร่วมงานและร่วมกันก่อให้เกิดกิจกรรมดีๆ เพื่อช่วยเหลือสังคมในวันนี้ รวทั้งขอขอบคุณนักเรียนนักศึกษาซึ่เป็นผู้มีจิตอาสาในการเสียสละเพื่อผู้อื่นต่อไป  

                นอกจากนี้ กองทุนฯ มีวัตถุประสงค์ต้องการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษากองทุนกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นผู้มีจิตอาสามีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยและประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในเรื่องการบริจาคอวัยวะ ดวงตา และร่างกายอีกทางหนึ่งด้วย

ภาพ / ข่าว : อนิรุต สุทธินันท์


ภาพประกอบ