มหาวิทยาลัยวูลองกองประเทศออสเตรเลียเดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ คณบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม ระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และ มหาวิทยาลัยวูลองกอง ประเทศออสเตรเลีย ในวันที่ 17 มกราคม 2563 ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยวูลองกอง นำโดย Dr. Martin O'Brien และนักศึกษาระดับปริญญาโท ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อวิทยานิพนจ์ที่นักศึกษากำลังทำการศึกษาค้นคว้าอยู่ จากนั้นได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่อง บทบาทการเป็นผู้นำ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มองเห็นถึงสภาพเศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัดหนองคาย